o.p.place bangkok

Travel Guide|พระราชวัง

พระราชวัง

Monday, August 19th, 2013

พระราชวังเป็นสถานที่ที่ราชวงศ์ของไทยใช้จัดงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญๆ จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ.1946 ได้เปลี่ยนจากสถานที่รับรองแขกไปเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในได้จัดแสดงสินค้าหัตถกรรมสมัยใหม่โดยช่างฝีมือทั้งชาวเอเชียและชาวยุโรป ส่วนสถาปัตยกรรมของพระราชวังนั้นได้รวมเอาทั้งรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของไทยผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุโรป รวมไปการตกแต่งที่หรูหรานั้นก็เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 19 (เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30 – 15: 30 น. )