o.p.place bangkok

News & Events

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Monday, August 12th, 2013

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การค้าโอ.พี. เพลสร่วมกับกลุ่มศิลปินได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง ๘๖ พรรษา” (THE ROYAL FATHER IN OUR HEARTS) เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย

นิทรรศการฯในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งล้วนเป็นผลงานของศิลปินไทยชั้นนำกว่า ๒๐ ท่าน อาทิ ผลงานของ อาจารย์กฤษณ์ งามสม, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน, อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี, อาจารย์ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์, อาจารย์ธวัชชัย สมคง, อาจารย์ประทีป คชบัว, อาจารย์ปญญา วิจินธนสาร, อาจารย์พรุต มารอด, อาจารย์มานพ สุวรรณปินฑะ, อาจารย์ยุทธนา พงศ์ผาสุก,อาจารย์เริงศักด์ บุญวนิชย์กุล, อาจารย์ลำพู กันเสนาะ, อาจารย์วราวุธ ชูแสงทอง, อาจารย์วัชระ กล้าค้าขาย,อาจารย์วัชระ ประยูรคำ, อาจารย์วิษณุพงศ์ หนูนันท์, อาจารย์ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อาจารย์ศักย ขุนพลพิทักษ์, อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์สุดใจ ชัยพันธ์, อาจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์, อาจารย์สุวัฒน์ วรรณมณีอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม, อาจารย์อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อาจารย์อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ฯลฯ พร้อมด้วยกวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติทั้ง ๙ ท่าน นำโดย คุณสถาพร ศรีสัจจัง, คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา, คุณประภัสสร เสวิกุล, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณอดุล จันทรศักดิ์, คุณไพรวรินทร์ ขาวงาม, คุณแรคำ ประโดยคำ, คุณชมัยภร แสงกระจ่าง, คุณโชคชัย บัณฑิต อ่านบทอาเศียรวาท

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง ๘๖ พรรษา” มีพิธีเปิดงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง
อีเว้นท์ฮอลล์ ๒ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะให้กับเยาวชน ศูนย์การค้า โอ.พี.เพลส ได้ร่วมมือกับศิลปินจัดกิจกรรมวาดเส้นเพิ่มทักษะความรู้ทางศิลปะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๕-๒๕ ปีโดยผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดเส้นในครั้งนี้จะถูกนำมาจัดการประกวด เพื่อตัดสินให้รางวัลกับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่น กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ในหัวข้อการพัฒนาทักษะความรู้ทางศิลปะการวาดเส้น / ดินสอสีไม้ ณ ห้อง อีเว้นท์ฮอลล์ ๒ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส ซอยเจริญกรุง ๓๘