o.p.place bangkok

Travel Guide|วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

Monday, August 19th, 2013

วัดพระแก้วตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้ กำแพงวัดรอบลานวัดจะเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณคดีไทยโบราณที่ศักสิทธิ์ของไทย และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยศตวรรษที่ 19 (เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08:30-15: 30 น. )