o.p.place bangkok

Our Shops|Art Gallery and Sculpture

ศิลปะ และประติมากรรม

ศิลปะไทยเดิมได้บอกเล่าเรื่องราวของชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งหอศิลป์นี้ได้ล้อมไปด้วยกำแพงวัดทั้งนี้ เพื่อบูชาครูที่น่าเคารพและเพื่อให้การศึกษาแก่คนไทยเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธรูปแบบของงานประติมากรรมส่วนใหญ่ของศาสนานั้นมักจะเกี่ยวโยงกับศิลปะไทยอย่างแยบยล แต่ศิลปินหลายท่านก็ได้ผสมผสานเอาศิลปะร่วมสมัยเข้ากับผลงานชิ้นเอกของพวกเขาเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชิ้นงาน

ศิลปินไทยร่วมสมัยได้สร้างเทพยดา สัตว์ และอุปกรณ์ต่างๆขึ้นด้วยไม้ สำริด และวัสดุชนิดอื่นๆ ช่างบางคนก็ได้ลอกเลียนแบบสิ่งของโบราณทั้งจากไทย เอเชีย และยุโรป เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ทองสำริดจะกลายเป็นงานที่มีสีธรรมชาติหรือถูกนำไปหลอมรวมกับทองเหลืองจนเกิดเป็นงานประติมากรรมสีประกายแวววาวต่างๆ

Promotions